Üyelik Sözleşmesi


1. Taraflar
 

İşbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekler (EK-1 Talep oluşturma (Hizmet talebi ilanı verilmesi), Tedarikçiye Arzı, Yeni talep ve tedarik alanı açılması, EK-2 HİZMET TALEBİ Kurallar ve İşleyiş) ile Portal dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle tüm ekleri ile birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır) “Merkez Mah. Hasat Sokak No:42 Daire 7 Şişli İSTANBUL” adresinde mukim HİZMET TALEBİ CEF Danışmanlık Hizmetleri (bundan böyle kısaca HİZMET TALEBİ olarak anılacaktır) ile www.hizmettalebi.com portalı’na üye olmaya elektronik olarak onay veren Üye arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 
2. Tanımlar
 

Portal: www.hizmettalebi.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

Kullanıcı: Portale çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

Üye/Üyeler: www.hizmettalebi.com Portal’ına üye olan ve Portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

Üyelik: Portal’ın ilgili bölümünden Üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından Portal’a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise, ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve HİZMET TALEBİ tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

Kurumsal Üye: www.hizmettalebi.com Portal’ına üye olan ve Portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler.

Tedarikçi: Kurumsal Üye’nin Portal üzerinde ticari faaliyetlerini yürütmek üzere HİZMET TALEBİ aracılığı ile kendisine gelecek üye taleplerine doğrudan teklif gönderen, ileten, veren, HİZMET TALEBİ üyesidir.

Alt Kullanıcı: Tedarkçi’nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde talep alarak, teklif verebilen üyelerdir.

HİZMET TALEBİ Üyelik Hesabı: Üye’nin Portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, Üyelikle ilgili konularda HİZMET TALEBİ’ne talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile Portal üzerinden eriştiği Üye’ye özel internet sayfası.

HİZMET TALEBİ Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Portal içerisinde Üye’nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla HİZMET TALEBİ tarafından ortaya konulan uygulamalar olup, Ek-2’de tanımlanmaktadır. HİZMET TALEBİ, Portal içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde Üye’nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. HİZMET TALEBİ tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili Üye’nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, HİZMET TALEBİ tarafından ilgili hizmetin kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu Portal’dan Üyeye duyurulur.

HİZMET TALEBİ Arayüzü: Başta Üyeler tarafından oluşturulan içeriğin KULLANICILAR tarafından görüntülenebilmesi ve HİZMET TALEBİ VERİTABANI’ından sorgulanabilmesi amacıyla KULLANICILAR tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları HİZMET TALEBİ’ne ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

HİZMET TALEBİ Veri Tabanı: Portal dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği HİZMET TALEBİ’ne ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı.

 
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
 

İşbu sözleşmenin konusu, Portal’da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Sözleşme ve ekleri ile Portal içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin HİZMET TALEBİ tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlar kapsam dahilindedir.Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin HİZMET TALEBİ tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek Üye olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 
4. Üyelik Şartları
 

4.1 Portal’a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve HİZMET TALEBİ tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

4.2 Portal kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kabul edilmeyecek Üyelik Başvuruları:

 • Reşit olmayan veya tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan başvurular,
 • HİZMET TALEBİ tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular

4.3 HİZMET TALEBİ her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeden bildirimsiz, tazminatsız, ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üyenin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir Portal’da belirtilen kurallara aykırılık halleri veya HİZMET TALEBI bilgi güvenliği sistemine risk oluşturma halleri de halinde HİZMET TALEBİ’nin kendi iradesi ile üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma kararı alacağı hallerden birkaçıdır.

 

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

 

5.1 Üyenin Hak ve Yükümlülükleri

 • 5.1.1. Üye, Portal’da belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
 • 5.1.2. HİZMET TALEBİ’nin yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; Kullanıcılar’a ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini Üye kabul ve taahhüt eder. Bunun haricinde Üyenin Portal üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak herhangi bir kişi ya da kurumun haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca HİZMET TALEBİ’ne beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi halinde; HİZMET TALEBİ, Üyenin kendisine bildirdiği ad, soyad bilgisini karşı tarafa verebilir.
 • 5.1.3. Üyeler’in, HİZMET TALEBİ tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla HİZMET TALEBİ Üyelik Hesabına girişte kullandıkları kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen Üyelerin sorumluluğundadır. Üyeler, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve münferiden kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer üyelerin, HİZMET TALEBİ’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.
 • 5.1.4. Üye, Portal dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin Portal üzerinden yayınlanmasının yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. HİZMET TALEBİ, Üye tarafından HİZMET TALEBİ’ne iletilen veya Portal üzerinden kendisi tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
 • 5.1.5. Üye, HİZMET TALEBİ’nin yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
 • 5.1.6. HİZMET TALEBİ’nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Portal’ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. Üyenin, Portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Her Üye, HİZMET TALEBİ’nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki Portal dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri Portal üzerine yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyenin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Portal üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı HİZMET TALEBİ’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • 5.1.7. HİZMET TALEBİ, Portal üzerinde yer alan ilanlar ve HİZMET TALEBİ Arayüzü ile ilgili olarak Kullanıcıların sadece ilgili içerikleri görme, öğrenme amacıyla sayfaları görüntülemesine ve HİZMET TALEBİ Arayüzünü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, sayfaların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, HİZMET TALEBİ üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine HİZMET TALEBİ tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen HİZMET TALEBİ VERİTABANI’nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "HİZMET TALEBİ’nin gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
 • 5.1.8. HİZMET TALEBİ VERİTABANI ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen HİZMET TALEBİ’nin yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
 • 5.1.9. Portal’da Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı HİZMET TALEBİ'nin, HİZMET TALEBİ çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. HİZMET TALEBİ, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
 • 5.1.10. Üye Portal üzerinde gerçekleştirdiği işlemler ilgili olarak önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Üye"lerin, HİZMET TALEBİ’nin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

5.2. HİZMET TALEBİ’nin Hak ve Yükümlülükleri

 • 5.2.1. HİZMET TALEBİ, işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili HİZMET TALEBİ Üyelik Hesabı içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; HİZMET TALEBİ her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
 • 5.2.2. HİZMET TALEBİ, Portal’da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm Portal kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. HİZMET TALEBİ, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, HİZMET TALEBİ’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. HİZMET TALEBİ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde HİZMET TALEBİ tarafından yapabilir. HİZMET TALEBİ tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
 • 5.2.3. Portal üzerinden, HİZMET TALEBİ\'in kendi kontrolünde olmayan Tedarikçiler, Hizmet sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link\'ler Üyeler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle HİZMET TALEBİ tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Portal üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında HİZMET TALEBİ’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.
 • 5.2.4. HİZMET TALEBİ, Portal’da yer alan Üyelerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin Üye bilgilerini, Üyenin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
 • 5.2.5. HİZMET TALEBİ, Portal’ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; HİZMET TALEBİ bu mesaj ve içeriği giren Üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
 
6. HİZMET TALEBİ Hizmetleri ve Kullanım Koşulları
 

HİZMET TALEBİ Portal’da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "Hizmet"leri Üyelere sağlayacaktır. HİZMET TALEBİ tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri; Üyelerin hukuken üzerinde temsil ettiği gerçek veya tüzel kişi adına Portal üzerinde mal veya HİZMET TALEBİ oluştuma amacıyla işlem oluşturması, oluşturulan talebin HİZMET TALEBİ veri tabanında bulunan uygun nitelikli tedarikçilere Portal aracılığı ile e-posta, mesaj ve gibi yöntemler ile ulaştırılması. Tedarikçilerin tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında tanıtımının ve reklamının yapılmasıdır.

 

6.1. HİZMET TALEBİ’nin Hizmetleri

 • 6.1.1. Üye, HİZMET TALEBİ Üyelik Hesabı üzerinden HİZMET TALEBİ tarafından belirlenen "Hizmet alanları"na göre HİZMET TALEBİ Üyelik Hesabı içerisindeki ara yüzleri kullanarak ilanlarını ve HİZMET TALEBİ Veri Tabanı’na yükleyecektir.
 • 6.1.2. HİZMET TALEBİ, Hizmet alanları HİZMET TALEBİ Üyelik Hesabı üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde Üyenin seçimine sunmayı ve Üyenin seçim yaptığı ve talepte oluşturduğu hizmet başlığında ilişkin Üyenin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda ilgili "Hizmet Alanları"na göre HİZMET TALEBİ Üyelik Hesabı içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde Üyenin ilanını/ilanlarını yayınlamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 6.1.3. HİZMET TALEBİ, Üye tarafından oluşturulan talepleri/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanların Portal’da yayınlanmasını kabul veya reddedecektir. HİZMET TALEBİ, ilanların değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek, Portalde üzerinden ilgili tedarikçilere e-posta, sms, bildirim vs. gibi şekillerde ulaştıracaktır.
 • 6.1.4. HİZMET TALEBİ, Portal’da üzerinde oluşturulan talep/ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve Portal’da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle Üyeye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. HİZMET TALEBİ bahsi geçen duruma ilişkin Üyeye herhangi bir tazminde bulunmayacağını, aynı şekilde "Tedarikçilerin" de ödemiş olduğu bedelin iadesini HİZMET TALEBİden talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 6.1.5. HİZMET TALEBİ, Üyenin ilan ve taleplerinin içerisindeki metin ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve HİZMET TALEBİ ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. Üye, bu konuda HİZMET TALEBİ’ne yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.
 • 6.1.6. Üye, HİZMET TALEBİ Üyelik Hesabı üzerinden başta "Hizmet alan"larına ilişkin seçimleri olmak üzere HİZMET TALEBİ Üyelik Hesabı içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 6.1.7. Üye, HİZMET TALEBİ Üyelik Hesabı üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 6.1.8. Üye, Portal’da yayınlayacağı ilan/taleplerde karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, Portal’ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin Portal’da yayınlanacak reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 6.1.9. Tedarikçi, Portal’da yayınlattığı Reklam/ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle mal ve hizmetlerinin reklam ve tanıtımını yapacaktır. Tedarikçinin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan kanunen yasaklı nitelikte olan mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda reklam veren Tedarikçiler için HİZMET TALEBİ, Üyeye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan Üyeliğini askıya alabilir, Üyelikten çıkarabilir, Üyelikten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshedebilir.
 • 6.1.10. Tedarikçi, hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı reklam/ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 6.1.11. Tedarikçi, seçmiş olduğu Hizmet Alanlarında HİZMET TALEBİ tarafından belirtilen koşullar çerçevesinde gerekli olan iş ve işlemleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi ve seçmiş olduğu Hizmetleri sağlayabilmek için gerekli yıllık üyelik bedelini, Tedarikçi Sözleşmesi’nde belirtildiği şekilde HİZMET TALEBİ’ne ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 6.1.12. Tedarikçi, kendisine ait reklamları Portal’ın Hizmetler bölümünde detaylı olarak açıklandığı ve sınırları belirtildiği üzere, kendisine ait bir bölümde, kendisi tarafından belirlenen içerik ve bilgilerle birlikte Portal üzerinden yayınlayabilir. Tedarikçi’nin işbu madde içerisinde belirtilen şekilde ilanlarını yayınlayabilmesi için, işbu sözleşmenin haricinde, Portal’ın "Reklamlar" bölümünde belirtilen bedelleri ödemesi, bu bölümde belirtilen kural ve koşullara uyması ve ayrıca EK-1 ve Ek-2 Kurumsal Üyelik Kuralları’nda belirtilen kural ve koşullara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmesi gerekmektedir.
 • 6.1.13. Üye, farklı bir kullanıcı e-posta kullanmak suretiyle birden fazla HİZMET TALEBİ Üyelik Hesabı açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple Üyelikten çıkarılan, Üyeliği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar Portal'a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla HİZMET TALEBİ Üyelik Hesabı açtığının, HİZMET TALEBİ tarafından tespit edilmesi halinde; HİZMET TALEBİ’nin, bu kişinin tüm HİZMET TALEBİ Üyelik Hesaplarını, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.
 

6.2. Tedarikçi Hak ve Yükümlülükleri

 • 6.2.1. Tedarikçi vermeyi taahhüt ettiği mal ve hizmetlerin üzerinde çekişmesiz bir şekilde mutlak olarak tasarrufta bulunma hak ve yetkisine sahip olduğunu; bahsi geçen ürün ve hizmetlerin kendisi tarafından satılmasına karşı herhangi bir hukuki veya fiili engel bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Tedarikçi üyelere sağlamayı taahhüt ettiği ürün ve hizmetlerin satışı, ilanı yasak ürünler de dâhil olmak üzere işbu sözleşme hükümlerince belirlenen veya Portal’ın ilgili yerlerinde belirtilen Portal’ın ve Portal’da sunulan hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Tedarikçi HİZMET TALEBİ aracılığı ile kendisine ulaşan taleplere yönelik olarak Üyelere arz ettiği ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluğunun kendisine ait olduğunu HİZMET TALEBİ’nin ürün ve hizmetlerin arzı ve satışı konusunda, hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
 • 6.2.2. Tedarikçi, arz ettiği ürün ve hizmetle ilgili talepte bulunan Üyeye söz konusu ürün ve hizmetin satışını doğrudan Üyeye ilettiği ve belirttiği teklifte yer verdiği şekilde gerçekleştireceğini kabul ve taahhüt eder. HİZMET TALEBİ Bu konu da doğacak ihtilaflardan herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. HİZMET TALEBİ İhtilaf, anlaşmazlık ve etik dışı ticari kurallara uymayan Üye ve “Tedarikçilerin” Portal hesaplarının üzerinde tasarrufta bulunma hakkını (askıya alma, kapatma) haizdir.
 • 6.2.3. "Üye/Tedarikçi", talepte bulunduğu ve vermeyi taahhüt ettiği mal ve hizmetlerde belirttiği ürün veya hizmetlerin yasaklı ürünlerden olmasından, ürün veya hizmetin üretilmesinin, çoğaltılmasının, satılmasının, dağıtılmasının veya herhangi bir şekilde satışa arzına ilişkin bir fiilde bulunulmasının yürürlükteki herhangi bir düzenlemeye aykırı olmasından dolayı doğabilecek her türlü hukuki, ticari ve idari talebe karşı sorumlu olduğunu, bu yönde HİZMET TALEBİ’ne yapılan taleplere karşı HİZMET TALEBİ’ni her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

6.3. Ek Hizmetler

Üyeler, yukarıda sayılan temel hizmetlere ek olarak Portal’dan duyurulan veya duyurulacak kullanım koşulları Portal’ın ilgili kısımlarında belirtilen Hizmetlerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. Üyeler HİZMET TALEBİ tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve Portal’ın ilgili bölümünde duyurulan/duyurulacak hizmetlere ilişkin Portal’ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

6.4. Üyelik veya Portal üzerindeki çeşitli formların doldurulması suretiyle; Kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) HİZMET TALEBİ'ne vermeleri gerekmektedir. HİZMET TALEBİ; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, adres, e-mail adresi, doğum tarihi gibi bilgileri; sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Kullanıcı ile temas kurmak için kullanabilir veya işbu bilgileri depolayabilir. Kişisel veriler aynı zamanda hizmettalebi.com’un süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları yapmak için, HİZMET TALEBİ’nin işbirliği içinde olduğu firmalara da aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. Üyeler, HİZMET TALEBİ’nin belirtilen amaçlarla ve süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar ile pazar araştırması yapması için HİZMET TALEBİ’nin işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Üyelerin kişisel verilerini iletmesine, işlenmesine ve depolanmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açıkça onay verdiklerini beyan ve kabul ederler.

 
7. İlan Verilmesi, Satıma Arzı, Listelenmesi Yasaklı Ürün ve Hizmetler
 

7.1. HİZMET TALEBİ tarafından Portal’da verilen hizmetler kapsamında hukuken sunulması yasak olan ürün ve hizmetlerin satıma arzı, listelenmesi HİZMET TALEBİ tarafından yasaklanmıştır.

7.2. Yasaklı ürün ve hizmet olarak belirtilen ürün ve hizmetlerin Üye tarafından Portal’da arz edilmesi, ilanının verilmesi ve bu durumun HİZMET TALEBİ tarafından tespit edilmesi halinde HİZMET TALEBİ ilgili yasaklı ürün ve hizmetin talebine ilişkin ilanı ve listelenmesini, tedarikçilere ulaştırılmasını durdurma yasaklı ürün ve hizmeti oluşturulmasına aracılık ederek, ilanı veren Üyenin üyeliğine son verme ve işbu sözleşmeyi ihbara gerek olmaksızın feshetme haklarını saklı tutmaktadır.

7.3. HİZMET TALEBİ gerekli gördüğü durumlarda "Üye/Tedarikçi"ye önceden uyarıda bulunma gerekliliği olmadan (özellikle verilmesi yasak ve sahte ürün/hizmet satışlarında) Üye/Tedarikçi hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbarda bulunabilir. Üye/Tedarikçi, yasaklı ürün ve hizmetin satışı/verilmesiyle bağlantılı olarak HİZMET TALEBİ şikayeti ve/veya bilgi temini sonucu zarara uğraması durumunda, HİZMET TALEBİ’ni hiç bir sıfatla sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Üye/Tedarikçi aynı sebepten kaynaklanan, üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde HİZMET TALEBİ’nin doğabilecek tazminat ve avukatlık ücretleri dahil dava yükümlülüklerini karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. Üye/Tedarikçi, Portal’da üzerinden talepte bulunduğu veya vermeyi taahhüt ettiği ürün ve hizmetlerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına, mevzuatına ve rejimine göre gümrük işlemine tabi tutulmuş ve serbest dolaşıma girmiş ürünler ve bunlara bağlı hizmetler olduğunu kabul ve beyan eder.

 
8. Üye Profili Değerlendirme Sistemi
 

8.1. Üye profili değerlendirme sistemi, Üyeler arasında güvenli iletişim ve ticaret yapılabilmesi, Üyelerin ve Kullanıcıların diğer Üyeler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla tamamen Üyelerin insiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir. Üye profiline yeni mesajlar girme hakkı ve yetkisi sadece Üyelere ve HİZMET TALEBİ’ne aittir. Üyeler kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken, yorumlarını sadece HİZMET TALEBİ "Hizmet"leri ve Portalı kullanımı doğrultusunda edindikleri tecrübeleri ve bilgileri doğrultusunda gireceklerdir.

8.2. Üye profili oluşturulurken ve kullanıcı profiline yeni yorumlar eklerken Üyelerin yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk yorumu ekleyen Üyeye aittir. HİZMET TALEBİ kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.

8.3. Üye hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, üye profili değerlendirme sistemini manipüle edecek, işlemde bulunduğu karşı taraf Üyeyi kendi profili ile ilgili olumlu yorumda bulunmaya zorlama veya olumsuz yorumda bulunmayı engellemeye yönelik davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde konuyla ilgili HİZMET TALEBİ’nin meydana gelen tüm zararını tazmin edeceklerini ve HİZMET TALEBİ’nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve Üyenin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

8.4. Üyeler, kendileri için oluşturulmuş üye profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir Üyeye devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Üyenin kendisi için oluşturulmuş üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması halinde Üyeler HİZMET TALEBİ’nin tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmadan işbu sözleşmeyi feshetme ve Üyenin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul ve beyan ederler.

8.5. Üyelerin, HİZMET TALEBİ tarafından Portal’da belirtilen kuralları veya işbu sözleşmenin ve eklerinin hükümlerini ihlal ettikleri takdirde, HİZMET TALEBİ tarafından kullanıcı profillerinden ceza puanı düşülebileceğini kabul ve beyan ederler.

 
9. Ücretlendirme

HİZMET TALEBİ, işbu sözleşme kapsamında belirtilen "Hizmet alanları", "Reklam Hizmeti" ve ek "Hizmet"lerle ilgili "Hizmet" ücretlerini ve ödeme koşullarını Portal’ın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. "Hizmet" ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Portal’da aksi belirtilmediği takdirde, Portal’daki "Hizmet"ler karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. HİZMET TALEBİ, portal dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, posta çeki, HİZMET TALEBİ kredisi, banka havalesi, eft v.b) tahsil edebilir. Bu usuller Portal’ın ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. Üyeler burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

 
10. Gizlilik Politikası

HİZMET TALEBİ, Portal’da Üyelerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin EK-3 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. HİZMET TALEBİ Üyelere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

 
11. Diğer Hükümler
 
11.1. Fikri Mülkiyet Hakları

Bu Portal dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu Portal’ın (sınırlı olmamak kaydıyla HİZMET TALEBİ Ver", HİZMET TALEBİ Arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden HİZMET TALEBİ’nin telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) HİZMET TALEBİ'ne ait ve/veya HİZMET TALEBİ tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Üyeler, HİZMET TALEBİ hizmetlerini, HİZMET TALEBİ bilgilerini ve "HİZMET TALEBİ’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının HİZMET TALEBİ’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde HİZMET TALEBİ tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde HİZMET TALEBİ’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde HİZMET TALEBİ tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde HİZMET TALEBİ; HİZMET TALEBİ hizmetleri, HİZMET TALEBİ bilgileri, HİZMET TALEBİ telif haklarına tabi çalışmaları, HİZMET TALEBİ ticari markaları, HİZMET TALEBİ ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

11.2. Sözleşme Değişiklikleri

HİZMET TALEBİ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Portal’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, Üyenin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

11.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, HİZMET TALEBİ işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, HİZMET TALEBİ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için HİZMET TALEBİden herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve HİZMET TALEBİ’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

11.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11.5. HİZMET TALEBİ Kayıtlarının Geçerliliği

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda HİZMET TALEBİ’nin kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, HİZMET TALEBİ’ni yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.6. Yürürlük

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) Üyenin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

EK-1 Talep oluşturma (Hizmet talebi ilanı verilmesi), Tedarikçiye Arzı, Yeni talep ve tedarik alanı açılması

 

hizmettalebi.com portalında talep oluşturmak ve oluşturulan talebin tedarikçiye arzına dair koşullar aşağıda belirtilmektedir.

1. Hizmet talebi sağladığı hizmetlere ilişkin portalın ilgili bölümünde yapacağı açıklamalar doğrultusunda aşağıda örnek olarak belirtilen ürün ve hizmetlere eklemeler yapabilir.

2. 25 başlık altında Otel ve Etkinlik, Yurtdışı Motivasyon Turları, PR ve Ajans, Tanıtım ve Reklam Filmi, Part-Time (Host-Hostes), Fotoğraf ve Kamera Çekimi, Indoor & Outdoor Aktivite, Matbaa, Eğitim ve Danışmanlık, Dijital Baskı, Simultane Çeviri ve Tercüme, Websayfası Servisleri, Şehir içi ve Şehirler arası Nakliye Hizmetleri, Tekne Turu, Transfer, Araç Kiralama, Dekor ve Sahne, Fuar Stand Hizmetleri, Promosyon Malzemeleri, Sanatçı ve Orkestra, Kıbrıs Otelleri, Catering, Hava Taşıtı Kiralama, Restoran Hizmetleri bulunmaktadır.

3. “Üye”ler Hizmet talebi portalında belirtilen talebe dair ilanın verilmesi sürecinde talep edilmesi hukuki açıdan sakıncalı ve yasaklı olan hizmetleri güncel olarak takip etmek ve oluşturduğu hizmet talebi ilanlarının bu özellikleri taşımadığından emin olmak zorundadır. Hizmettalebi.com Hukuki açıdan sakıncalı veya yasaklı hizmetlere dair taleplerin oluşturulmasından sorumlu olmadığı gibi, böyle bir durumda üyeliğin sonlandırılması dahil tüm haklarını saklı tutar. Talep Oluşturan veya Tedarik sağlayan hizmettalebi.com üyesi iş bu ek protokol ile bu durumu kabul edip onaylamıştır.

4. Hizmettalebi.com portalı üzerinden talep oluşturulabilecek konular sitede belirtilmiştir. Üyeler tarafından portal üzerinde oluşturulan taleplerin tedarikçiye teklif verilmek üzere ulaştırılması üstlenmiştir. Portal üzerinde tanımlı ve eşleşen tedarikçiye talebin oluşturulan formatta talebe ilişkin bilgilerle birlikte müşteriye ait temel (telefon numarası, e-posta gibi) bilgileri gönderme hakkına sahiptir. Üyelik sözleşmesini imzalayan üyeler hizmetalebi.com portal üzerinden bu bilgilerin paylaşılmasını kabul etmiş ve onaylamıştır.

5. Hizmettalebi.com portal üzerinde tanımlanmış hizmetlerin dışında bir konuda talep oluşturmak ihtiyacı duyan üyeler müşteri hizmetleri veya e-posta yolu ile hizmettalebi.com’dan talep oluşturabilmek adına yeni bir hizmet talebi açmasını isteyebilirler. Hizmettalebi.com ulaşan talebi incelemeye alarak gerek görülmesi durumunda yeni alanı hizmet talebi oluşturulabilecek talep alanı olarak hizmet yelpazesine dahil edebilirler. Bu durumda sistemde en az 1 tedarikçinin oluşturulacak talebi cevaplamak adına ilgili servisi vermesi gereklidir. Henüz servis sağlayıcısı ve/veya tedarikçisi olmayan bir kategorinin açılması ilgili alanda tedarikçi sisteme kayıt olana kadar beklemeye alınabilir.

6. Talep oluşturanlar, ilanlarından hizmettalebi.com tarafından uygun görülenlerin, hizmettalebi.com tarafından uygun görülen süre boyunca “Son İlanlar” ya da “İlginç İlanlar” kategorisinde yayınlanmasına, hizmettalebi.com tarafından seçilen ilanların sosyal medyada, basın bülteninde, sair mecralarda yayınlanmasına onay vermektedir.